PER ACCEDIR A LA BOTIGA
HAS DE SER MAJOR DE 18 ANYS.

SÍ, HO SÓC :-)    NO ENCARA :-(

Política de devolució i reemborsaments

Condicions generals

Un lliurament es considera efectuat a partir del moment que la empresa de transport posa el producte a disposició del destinatari, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per l’empresa de transports (firma amb albarà en format paper, signatura d’entrega en una PDA, o el mitjà que sigui).

El receptor del producte haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, detectés qualsevol incidència com un cop, trencament, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, el receptor es compromet a comunicar-ho a Begudes de la Terra via correu electrònic info@begudesdelaterra.cat o per telèfon 93 422 11 88 en el menor termini de temps possible i fins a un màxim de 2 dies hàbils des del lliurament. S'inclourà la còpia de l’albarà del transportista amb les anotacions, descripció detallada de l'incident i s’acompanyarà de fotos dels productes danyats així com de l’estat de l’embalatge d’enviament. Si no és així, Begudes de la Terra, no pot responsabilitzar-se dels danys ocasionats.

No serà acceptada cap devolució que no hagi estat comunicada i acceptada per Begudes de la Terra. És indispensable aquest requisit d'autorització per a procedir a la devolució del producte.

Motius de devolució

a) Devolució per canvi d’algun component del regal o producte escollit

En el cas que algun article es trobi fora d'estoc en el moment de realitzar la comanda, se li enviarà al client un correu electrònic informant-lo d’un producte alternatiu, o bé d’un nou termini de lliurament o bé per a que li sigui abonat l'import del regal que es troba fora d'estoc.

b) Devolució per endarreriment en el lliurament de la comanda

En el cas d’endarreriments en el lliurament de les comandes imputables a Begudes de la Terra el client podrà iniciar el procediment de devolució i reemborsament. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en que la comanda hagi estat posada a disposició del client per part de la companyia de transport dins el termini acordat o no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble al client o a causes de força major (vagues, retencions en carreteres degut al temps i en general qualsevol altres pròpies del sector).

En aquest cas el producte haurà de conservar intacte el seu embalatge original d’enviament, sense haver estat extret del mateix.

Les despeses d'enviament per al retorn per endarreiment en el lliurament de la comanda imputable a Begudes de la Terra aniran a càrrec de Begudes de la Terra, però la recollida s’haurà de fer al mateix lloc del lliurament al cap de 24-48h d’haver acceptat la devolució per part de Begudes de la Terra.

c) Devolució per desestimació

Els productes podran ser retornats dins d'un termini de 7 dies laborables des de la data de recepció de la comanda, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop finalitzat aquest termini, Begudes de la Terra no acceptarà devolucions per desistiment de compra.

Els productes han de conservar intacte el seu precinte d'origen. No s'admetran devolucions d'articles sense el precinte d'origen, a més dels altres articles que vénen en embalatges de protecció que puguin ocasionar danys durant la devolució. Tampoc s'acceptaran devolucions de productes usats pel client.

Les despeses d'enviament per al retorn del material en cas de desestimació aniran a càrrec del client.

d) Devolució per error de Begudes de la Terra

En cas de rebre un producte Begudes de la Terra, el client disposa de 48 hores des de la recepció de la comanda, per a comunicar la incidència a Begudes de la Terra, via info@begudesdelaterra.cat o 93 422 11 88.

En aquest cas, les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament del correcte aniran a càrrec de Begudes de la Terra, sense cost addicional per al consumidor.

e) Devolució per producte trencat o defectuós

En cas de rebre un producte trencat o defectuós, ja sigui durant el transport o en origen, el client disposa de 48 hores des de la recepció de la comanda per comunicar la incidència, via info@begudesdelaterra.cat93 422 11 88.

Un cop comprovat l'estat del producte (*) descrit en el segon punt de condicions generals, Begudes de la Terra el reemplaçarà per un altre en condicions òptimes. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article. Les despeses de devolució i del nou enviament aniran a càrrec de Begudes de la Terra

Procediment de devolució:

No serà acceptada cap devolució que no hagi estat comunicada i acceptada per Begudes de la Terra. És indispensable aquest requisit d'autorització per a procedir a la devolució del producte.

El client ha de comunicar la seva intenció de realitzar una devolució mitjançant el servei d'atenció al client de Begudes de la Terra per telèfon 93 422 11 88 o enviant un correu electrònic a info@begudesdelaterra.cat

Les devolucions es fan per transport propi o per agència de transport

No s'acceptarà cap devolució que no hagi seguit el següent procediment:

Des de Begudes de la Terra us prepararem les etiquetes de transport per fer la devolució que haureu d’enganxar al paquet, també haureu d’adjuntar amb un sobre enganxat al paquet la nostra autorització a fer la devolució que prèviament us haurem enviat per correu electrònic. Sense aquesta documentació no acceptarem cap devolució. Tindreu 24h per fer-ho i ens aviseu el dia següent hàbil passarem a recollir el paquet de devolució.

Reenviament/canvi de Producte:

Begudes de la Terra no retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge de l'article de la devolució en els nostres magatzems.

Un cop comprovat el producte es comunicarà mitjançant correu electrònic l'acceptació de la devolució així com la substitució del producte o l'import de l'abonament segons correspongui.

Seguidament es tornarà a enviar el producte acordat amb el client (Si la devolució es per producte erroni, defectuós o trencament, les despeses de reenviament del producte aniran a càrrec de Begudes de la Terra, sense cost addicional de nou).

Reemborsament

Per a l'abonament corresponent es procedirà a fer una transferència al número de compte indicat pel client. Els abonaments es realitzaran dins els 7 dies posteriors a l'acceptació de la devolució per part de Begudes de la Terra. En el cas de devolució desestimació es decomptarn les despeses de l’empresa de transport per realitzar la devolució.